Otázky a odpovědi/English-speaking above

Otázky a odpovědi o Senegalu a našem zájezdu

Jaké potřebujete do Senegalu očkování?

Vakcinace:
V Africe vyžadují povinné očkování proti žluté zimnici (stojí asi 750 Kč a vydrží nadoživotí). Pro přesné informace doporučuji zavolat na nejbližší
hygienickou stanici a včas se optat. Dále doporučujeme očkování proti žloutence  A,B, Tyfus a choleře.
V suchém období, kdy probíhá workshop není potřeba obávat se malárie...Moskytů je málo, ale přesto doporučujeme  repelent proti komárům do tropů a  zásobu vitaminu B komplex Forte (pokud budete denně užívat B komplex forte, komárů pak nevoní  z vaší pleti, takže na vás nesedají) a večer stačí dlouhé rukávy a nohavice. Pokoje bývají vybaveny moskytiérou, ale můžete si přivést svoji vlastní pro klidný a nerušený spánek.
Jaká je v Senegalu měna?
Na výměnu na senegalské séfa(CFA) vám vaše  Eura vyměníme v Senegalu hned první den vašeho pobytu. Momentální kurz e kolem 1euro=650 CFA.
Vyměníme si Eura na CFA  "cash" ještě před tím než dorazíme do Abene, protože nejbližší bankomat je v Ziguinchor (3h jízdy od Abene). Pro vaši potřebu pak ještě pravidelně jednou týdně uskutečníme výpravu do Ziguinchor kvůli vaší případné další výměněn cash. S dobrým kurzem při výměně Vám pomůžeme.

Mám se připojistit?
Tip: Mnoho bank zajišťuje k vedení vašeho účtu také připojištění (základní zdravotní a úrazové, plus pojištění zavazadel apod). Před odjezdem se informujte o těchto možnostech u vaší banky. Není nezbytně nutné doplácet si připojištění pro extrémní sporty apod.
Budu v dosahu mobilní sítě?
Z vlastní zkušennosti mohu říci, že jsem neměla problém používat českou simkartu a roaming fungoval skvěle. Nicméně zakoupit si místní simkartu není drahé a kredit si můžete dobíjet z kupónu pomocí sms.
Jakým jazykem se v Senegalu dorozumím?
Jak již bylo uvedeno výše...místní hovoří francouzsky a několika domorodými jazyky, naši učitelé a obyvatelé Abene a Kafountine ovládají také základní angličtinu a pro váš absolutní komfort jsme tu my.

Budu potřebovat vízum?
Vízový styk  některých případech i s Gambií vyřídime až v Gambii, Připravte si z tohoto duvodu 75 EU s sebou, protože při našem příletu na letišti v Gambii po nás mohou (neoprávněně) vyžadovat vízum ve výši až 2.000,-Kč v EU, které, když buudeme mít smulu, budeme muset zaplatit, i když pro Českou republiku platí bezvízový styk s Gambií i Senegalem. Gambijské samosprávy nařízení své vlády však nerespektují. Senegal po nás vízum nevyžaduje. Pokud jsi občan jiné národnosti než České, ověř si potřebu víza do Gambie. Pro občany Evropské Unie není potřeba vízum do Senegalu. To je skvělá zpráva.

Potřebujete mít platný váš pas minimálně dalších 6 měsíců ještě po vašem návratu ze Senegalu zpět do ČR.

 

Na další otázky se mně můžete zeptat mailem: monika.rebcova@hamu.cz

 

 

 

Questions and answers / English

Questions and answers about our trip and Senegal

What you need to Senegal vaccination?
vaccination:
In Africa require a yellow fever vaccination (costs about 750 CZK and lasts for 10 years). For accurate information, call the nearest recommend
Hygienic Station and timely optat. We also recommend vaccination against hepatitis A, B, typhoid and cholera.
In the dry season, which runs workshop is no need to fear ... malaria mosquito is a little, but we still recommend mosquito repellent in the tropics and supply of vitamin B complex Forte (if you take daily B complex forte, then mosquitoes smell of your skin, so you nesedají) and in the evening just long sleeves and pants. Rooms are equipped with a mosquito net, but you can bring your own for a peaceful night's sleep. 

What is the currency in Senegal?
The replacement for Senegalese boss (CFA) lets you replace the euro in Senegal on the first day of your stay. E current rate around 1 euro = 650 CFA.
Replace the Euro against the CFA "cash" even before we get to Abene, because the closest ATM is in Ziguinchor (3h drive from Abene). For your convenience, then the more we realize regular weekly trip to Ziguinchor because of your incidental exchanged cash. With a good exchange rate when we can help you.
I have the extra insurance?
Tip: Many banks provide guidance to your account also insurance (basic health and accident insurance, plus luggage insurance, etc.). Before leaving for details of these options with your bank. Not necessarily pay extra for the insurance extreme sports like.
I'll be in range of the cellular network?
From my own zkušennosti I can say that I had no problem using roaming SIM card and the Czech functioned perfectly. However, local purchase a SIM card is not expensive, and credit you can recharge coupon via sms.
What language in Senegal myself understood?
As mentioned above, local ... they speak French and several indigenous languages, our teachers and residents Abene Kafountine and also control the basic English and for your absolute comfort we're here. 

 

Will I need a visa?
Visa intercourse some cases with Gambia We'll settle up in Gambia, Prepare for this reason 75 EU with them, because when we arrived at the airport in Gambia after us may (wrongly) to require visas of up to 2,000 CZK in the EU when buudeme have luck, we will have to pay, even though the Czech Republic, visa waivers apply to Gambia and Senegal. Gambian government regulation of their governments, however, do not. Senegal us visa is not required. If you are a citizen of a nationality other than Czech, confirm the need for a visa to Gambia. For citizens of the European Union does not need a visa to Senegal. This is great news.
You need to have a valid your passport at least another six months even after your return from Senegal back to the Czech Republic.

 

ask me also on email: monika.rebcova@hamu.cz