Monika Diatta Rebcová

 

Monika Diatta Rebcová

 
 

 
 

Hlavní organizátor/main organizer

 

monika.rebcova@hamu.cz

00420776646069
 

- tanečnice, choreografka, lektorka tance a jogy, garant pobytu

- dancer, choreographer, dance and yoga instructor, guarantor of residence

 

Monika REBCOVÁ taneční pedagog, choreograf, tanečnice a bubenice je absolventkou taneční katedry HAMU, kde také vyučuje a doprovází hrou na bubny lekce moderního tance.

Monika Rebcová dance teacher, choreographer, dancer and drummer graduated from the Department of Dance Academy of Music, where he teaches and accompanies playing drums lessons of modern dance.

 
Biografie:
 
Od r. 1990 - 2006 absolvovala stáže moderního i afrického tance a hry na djembe (africký buben) např. v Drážďanech, Berlíně, Mnichově, Amsterdamu, Paříži, Isle Jourdain, Londýně, USA v Seberní Karolíně a několikrát v Gambii a Senegalu. Jejími učiteli afro byli: Germaine Acogny, Patrick Acogny, Mohamed Bangoura, Tonton Silla a Mohamed Camara (Guinea), Pap N´diaye –Kaolack, Malang Diediou a Lamine Diatta (Senegal), Tchekpo Dan Akbedu a (Benin), Daudet Grazay a Michael Kouakou (Pobřeží slonoviny), učitele moderniho tance: Jiří Rebec, Ivanka Kubicová, Jan Hartmann, Helena Ackermann, Liz Lermann a Tonia Shimin (USA), Bruno Genty (Fr), Rober Wechsler (N), Russel Maliphant (DV8 GB). Spolupracovala s choreografy a tanečníky Samuel Wuersten (USA a NL), Dominika Borovansky (USA – ČR), Jan Komárek (USA-ČR), Jak Kodet a Barbora Greiner (ČR-N), Mami Kawabata (JAP).
 
Absolvovala taneční, choreografické, herecké, videofilm a light design stáže v Londýně, Drážďanech, Mnichově, Berlíně Paříži, Isle Jourdain, Amsterdamu, Avignonu a Severní Karolíně.
 
Vyučuje moderní tanec v České republice na AMU, profesionální tanečníky, mimy i herce a tančící veřejnost ve večerních kurzech tance Moniky Rebcové v Praze a na tanečních seminářích po celé ČR.
 
V r. 1997 vyučovala v Dominikánské republice tanečníky národního divadla Santo Domingo a nezávislé skupiny moderního tance.
 
Se souborem MONIKA REBCOVÁ DANCE vystupovala s vlastními choreografiemi od r. 1991 ve Francii, Anglii, Portugalsku, Německu, Rakousku, Belgii a v U S A. V r. 1993 obdržela jednu z hlavních cen za choreografii v choreografické soutěži „Prix Volinine“ ve Francii.
 
V roce 2000 založila skupinu afrického tance a hudby BATOCU, se kterou vystupuje po celé České republice.
 
Pořádá workshopy afrického a moderního tance a jógy v ČR, v Itálii, Chorvatsku a v Gambii, produkuje každoročně představení ve vlastní režii a choreografii v pražských divadlech a zabývá se světelným designem pro scénický tanec.
 
V r. 2012 uvedla vlastní zatím poslední celovečerní projekt moderního tance „Afrika –smíření“ se souborem Monika Rebcová Dance a získala za něj hlavní cenu diváka na festivalu „Czech Dance Platform“.
 
V rámci afrického večera uvedla několikrát představení “Měsíc a slunce“ se svým souborem BATOCU v pražském divadle Ponec.
 
V roce 2013 uvedla ve vlastní režii se souborem BATOCU premiéru představeni „Africká vesnice“ – africké divadlo, tanec, zpěv a bubny v rámci festivalu Dance Life Expo v Brně.

V roce 2014 uvedla premieru pohybového divadla Africká pohádka, která byla reprízována i v roce 2015 v Praze.

 
 
 
Monika Diatta Rebcová
 

Main organizer

email: monika.rebcova@hamu.cz

00420776646069
dancer, choreographer, dance instructor and yoga guarantor of residence

Biography:
Monika Rebcová dance teacher and choreographer graduated from the dance department Academy of Music, where he teaches and accompanies playing drums lessons of modern dance.
biography:
Since r. 1990 - 2006 completed internships modern and African dance and play djembe (African drum) eg. In Dresden, Berlin, Munich, Amsterdam, Paris, Isle Jourdain, London, USA Seberní Carolina several times in Senegal and Gambia. Her teachers were African: Germaine Acogny, Patrick Acogny, Mohamed Bangoura, Tonton Silla and Mohamed Camara (Guinea), Pap N'Diaye -Kaolack, Malang diedie and Lamine Diatta (Senegal), Tchekpo Akbedu and Dan (Benin), Daudet and Grazay Michael Kouakou (Ivory Coast), a teacher of modern dance: Jiří Rebec, Ivanka Kubicová, Jan Hartmann, Helen Ackermann, Liz Lermann and Tonia Shimin (USA), Bruno Genty (Fr), Robert Wechsler (N), Russel Maliphant (DV8 GB) . Collaborated with choreographers and dancers Samuel Wuersten (US and NL), Dominica Borovansky (USA - Czech Republic), Jan Komarek (USA-Czech Republic) How Kodet and Barbara Greiner (CR-N), Kawabata Mami (JAP).
She attended a dance, choreography, acting, video film and light design courses in London, Dresden, Munich, Berlin, Paris, Isle Jourdain, Amsterdam, Avignon, and North Carolina.
She teaches contemporary dance in the Czech Republic at the AMU, professional dancers, mimes and actors, and public dancing in evening classes dance Monica Rebcová in Prague and dance workshops throughout the country.
V r. 1997 has taught dancers in the Dominican Republic National Theater Santo Domingo and independent modern dance troupe.
With the file MONIKA Rebcová DANCE performed with his own choreographies from r. 1991 in France, England, Portugal, Germany, Austria, Belgium and the US A. r. 1993 received one of the main prizes for choreography choreographic competition "Prix Volinine 'in France .
In 2000, she founded a group of African dance and music BATOCU with which performs all over the Czech Republic.
Organizes workshops of African and modern dance and yoga in the Czech Republic, Italy, Croatia and Gambia produces annually performances in its own direction and choreography in Prague theaters and is engaged in lighting design for stage dance.
V r. 2012 introduced its own latest feature project of modern dance "Africa -smíření" to set Monika Rebcová Dance and it won the main audience award at the festival "Czech Dance Platform".
Within the African evening, said several performances of "Sun and Moon" with his ensemble BATOCU Ponec Theatre in Prague.
In 2013 it stated in its own direction with the set BATOCU premiere of "African village" - African theater, dance, singing and drums at the Festival Dance Life Expo in Brno.

In 1014 the prime minister said movement theater African tale, which was reprized in 2015 in Prague.